amorph


amorph
- {amorphous} tính không có hình dạng nhất định, tính vô định hình, không kết tinh

Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch. 2015.